TARPEET

Käytännössä metsänhoito toteutuu kahdella eri tasolla:

  • laaditaan metsäsuunnitelma, jossa määritetään metsänhoidolliset periaatteet ja samalla maisematason suunnittelu
  • tämän metsäsuunnitelman toimeenpano, jolloin käytännössä valitaan poistettavat puut

Miksi tehdä “marteloscope” -koeala ?

Koska metsänhoidon ratkaisuilla voi olla pitkäaikainen, joskus peruuttamaton vaikutus hakkuisiin
Siksi on olennaista saada tarpeellista tietoa ja työkaluja ratkaisujen parantamiseksi, jotta voidaan säästää resursseja ja suunnitella metsien käyttöä kestävällä tavalla
”Marteloscope” mahdollistaa hakkuupäätösten simuloinnin ja sen avulla on mahdollista ennakoida lopullinen tulos. “Marteloscope” on metsikkökoeala, jossa kaikki puut on numeroitu ja mitattu. Hakkuiden suunnittelija/toteuttaja voi koealalla tehdä simuloidun hakkuun kirjaamalla ylös ne puut, jotka hän poistaisi hakkuussa. Puiden valinta voi perustua hänen omiin kriteereihinsä tai sopimusdokumentteihin.
Tämän jälkeen poistettavien puiden tiedot syötetään tietokoneohjelmaan. Näin päätöksentekijä  näkee millaisia seurauksia poistettavien puiden valinnalla olisi koealaan. Hänen on myös mahdollista prosessoida ja analysoida tietoja eri näkökulmista: taloudellisesta, ekologisesta, riskien näkökulmasta….
Suunnitteluvaiheen aikaiset keskustelut ja pohdinnat eurooppalaisten projektipartnerien kesken osoittivat, että “marteloscope” –koealojen käsite ja käyttö vaihtelivat suuresti eri maiden välillä.
Jokaisella osallistujataholla on kiinnostusta tämäntyyppiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa metodologian ja erilaisten sovellusten kehittämisen.

Sen lisäksi, että  Marteloscope- metsikkökoealojen kartoittaminen  on kiehtova  ja moderni lähestymistapa, tuottaa se ensinnäkin kaikille projektin osapuolille mutta myös projektin ulkopuolisille, kuten koulutusorganisaatiot tai muut instituutiot, hyödyllisiä esimerkkejä metsikkökoealoista.